สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รับสมัครเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบัน 1 อัตรา


สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รับสมัครเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบัน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • รองผู้อำนวยการสถาบัน ( วิชาการ )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 48,500 – 99,250 บาท
   • เงินประจำตำแหน่ง : 20,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์ ประกอบเอกสารแสดงวิสัยทัศน์

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ทางด้านบริหารในหน่วยงานรัฐไม่ต่ำกว่า 3 ปี

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานทรัพยากรบุคคล สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์