กรมปศุสัตว์ เปิดรับโอนเป็นข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา


กรมปศุสัตว์ เปิดรับโอนเป็นข้าราชการในกรมทั้งหมด 5 ตำแหน่ง จำนวน 13 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 25 พฤษภาคม 2563

เจ้าพนักงานพัสดุ : 4 อัตรา

 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปวช./ปวท./ปวส. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานที่ : กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร

นักวิชาการสถิติ : 1 อัตรา

 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ป.ตรี /ป.โท สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ,เศรษฐศาสตร์ ,สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่ : กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร

นายช่างโยธา : 1 อัตรา

 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปวช./ปวท./ปวส. สาขาก่อสร้าง ,เทคนิควิศวกรรมสำรวจ/โยธา , เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
 • ปฏิบัติงานที่ : กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร

นายช่างเครื่องกล : 6 อัตรา

 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปวช./ปวท./ปวส. สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ,เครื่องกล ,โลหะการ ,เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล/การผลิต/โลหะ , เขียนแบบเครื่องกล ,ช่างกลการเกษตร
 • ปฏิบัติงานที่ :
  • ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
  • ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว จ.สระแก้ว
  • ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง จ.ราชบุรี
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว จ.สระแก้ว
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่6 จ.อุทัยธานี
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่9 จ.นราธิวาส

นายช่างเทคนิค : 1 อัตรา

 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปวช./ปวท./ปวส. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จ.นครราชสีมา

กระบวนการคัดเลือก

 • คัดเลือกจากประสบการณ์การทำงาน / สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ขอโอนด้วย ตนเอง/ทางไปรษณีย์
  • กองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์