สำนักงานทางหลวงที่ 4 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา


สำนักงานทางหลวงที่ 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 12 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • สำนักงานทางหลวงที่ 4 – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสารทางวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • เคยผ่านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานโยธา
  • จำนวน – 10 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • กรมทางหลวงตากที่ 1 – 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงตากที่ 2 แม่สอด – 3 อัตรา
   • แขวงทางหลวงกำแพงเพชร – 3 อัตรา
   • แขวงทางหลวงสุโขทัย – 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
   • เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • แขวงทางหลวงกำแพงเพชร – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร
   • เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 4 กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

เว็บไซต์