สำนักงานทางหลวงที่ 7 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา


สำนักงานทางหลวงที่ 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

  • 1 – 12 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • พนักงานโยธา
    • จำนวน – 6 อัตรา
    • ปฏิบัติงานที่
      • แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 ชุมแพ – 2 อัตรา
      • แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 หนองหาน – 2 อัตรา
      • แขวงทางหลวงชัยภูมิ – 2 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
      • เคยผ่านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • พนักงานธุรการ
    • จำนวน – 1 อัตรา
    • ปฏิบัติงานที่
      • แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 หนองหาน – 1 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เว็บไซต์