รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 14 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน – 1
  • อัตราค่าจ้าง – 15,960 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ พลศึกษา สุขศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม แพทย์แผนจีน
 • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 10,200 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • พนักงานห้องผ่าตัด
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง – 7,590 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด
  • วุฒิการศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย สายสามัญ
   • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์