สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 8 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • จำนวน – 8 อัตรา
   • กลุ่มวิชาการประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโรงวัว อำเภอจอมทอง
   • กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านสบแปะ อำเภอจอมทอง
   • กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านขุนกลาง อำเภอจอมทอง
   • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง อำเภอแม่แจ่ม
   • กลุ่มวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอจอมทอง
   • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด อำเภอจอมทอง
   • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอแม่แจ่ม
   • กลุ่มวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนศรีจอมทอง อำเภอศรีจอมทอง
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ออกโดยคุรุสภา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์