กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สรรหาบุคคลดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา


กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สรรหาบุคคลดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 20 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

  • อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์