กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 18 ตำแหน่ง 62 อัตรา


กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 18 ตำแหน่ง จำนวน 62 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 26 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ : วิชาชีพเฉพาะ

 • นายแพทย์ 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาแพทยศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม / วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • เภสัชกร 5 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาเภสัชกรรม
 • นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ / สาธารณสุขชุมชน

ตำแหน่งที่เปิดรับ : เทคนิค

 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาแพทยศาสตร์ ,สัตวแพทยศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์การแพทย์/ชีวภาพ/กายภาพ/ประยุกต์ ,เกษตรศาสตร์ ,เภสัชศาสตร์ ,เทคนิคการแพทย์ ,สาธารณสุขศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์การสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ,เทคโนโลยีชีวภาพ ,คณิตศาสตร์และสถิติ ,ศึกษาศาสตร์ทางชีววิทยา ,วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล

ตำแหน่งที่เปิดรับ : บริหารทั่วไป

 • นักจัดการงานทั่วไป 5 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี ,บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาโสตทัศนศึกษา ,เวชนิทัศน์ ,นิเทศศาสตร์ ,วารสารศาสตร์ ,สื่อสารมวลชน/โฆษณา

ตำแหน่งที่เปิดรับ : เทคนิค

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ 8 อัตรา
 • เจ้าพนักงานสถิติ 1 อัตรา
  • วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

ตำแหน่งที่เปิดรับ : บริการ

 • ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา
  • วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22 อัตรา
  • วุฒิ ม.ต้น-ม.ปลาย. ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)2 อัตรา
  • วุฒิ ม.ต้น-ม.ปลาย. ทุกสาขา
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา
 • พนักงานประจำห้องยา 2 อัตรา
 • พนักงานเปล 2 อัตรา
 • พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา
  • วุฒิ ม.ต้น-ม.ปลาย. ทุกสาขา

ปฏิบัติงานที่

 • โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

อัตราเงินเดือน

 • นายแพทย์ : 20,310 – 24,000 บาท
 • เภสัชกร : 16,920 – 19,680 บาท
 • นักวิชาการสาธารณสุข ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ : 15,960 บาท
 • บริหารทั่วไป : 13,300 บาท
 • เทคนิค : 10,200 บาท
 • ผู้ช่วยพยาบาล : 8,300 บาท
 • บริการ : 7,590 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • ติดตามได้ในเอกสารเพิ่มเติม

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์