สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 83 อัตรา


สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 83 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 30 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • จำนวน – 83 อัตรา
   • โรงพยาบาลกลาง 19 อัตรา
   • โรงพยาบาลตากสิน 16 อัตรา
   • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 29 อัตรา
   • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลสิรินธร 9 อัตรา
   • โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 1 อัตรา
   • ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 7 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000/17,500 บาท ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนมหาจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์