สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครเข้ารับราชการ 15 ตำแหน่ง 54 อัตรา


สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 ตำแหน่ง 54 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1-16 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน
  • จำนวน – 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม
 • นายแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน – 20 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือเทียบเท่า
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา และ/หรือ ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือเทียบเท่า
   • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะสาขาทันตกรรมชั้น 1 หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา และ/หรือ ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของทันตแพทยสภา
 • เภสัชกรปฏิบัติการ
  • จำนวน – 5 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้น 1 หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
 • นักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางเวชนิทัศน์ หรือทางเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 • นักวิชาการเวชสถิติ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางเวชระเบียน
 • แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ของสภาการแพทย์แผนไทย
 • แพทย์แผนจีนปฏิบัติการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางแพทย์แผนจีน
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน
 • นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก
 • นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
  • จำนวน – 4 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ของสภากายภาพบำบัด
 • นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด
 • นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
 • นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน – 4 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์
 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • จำนวน – 4 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

ปฏิบัติงานที่

 • โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ น 3 ถนนมหาจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์