องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา


องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 มีนาคม – 16 เมษายน 2563

สัตวแพทย์

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 18,900 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาสัตวแพทย์
  • มีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
 • ปฏิบัติงานที่ แผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนล่าง สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง

วิศวกร

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • ปฏิบัติงานที่ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. สำนักงานอ.ส.ค. ภาคกลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่ กองบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

นักการตลาด

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ปฏิบัติงานที่ กองการขาย ฝ่ายการตลาดและการขาย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ปฏิบัติงานที่ แผนกวิศวกรรมโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์