กรมศิลปากร รับสมัครเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา


กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 23 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 9,400-10,340 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ออกแบบเสื้อผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้า
 • นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน/ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์
 • นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน/ด้านศิลปะประยุกต์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ การออกแบบ
 • นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน/ด้านจิตรกรรม
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์
 • ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฮอร์น)
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางดุริยางคศิลป์
 • นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ/ด้านการออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,800-17,380/15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ออกแบบภายใน การตกแต่งภายใน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมศิลปากร ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์