การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงาน 10 ตำแหน่ง 382 อัตรา


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงาน 10 ตำแหน่ง 383 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 31 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกร
  • จำนวน : 177 อัตรา
   • อัตราทั่วไป : 142 อัตรา
    • ปริญญาโท (รวมทุกสาขาวิชา) : 11 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง : 32 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล : 22 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง : 11 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต : 4 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : 1 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมระบบวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม : 4 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ : 22 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเคมี : 1 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม : 1 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเหมืองแร่ : 1 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมแหล่งน้ำ : 3 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสำรวจ : 3 อัตรา
    • ปริญญาตรี มากกว่า 1 สาขาวิชา : 26 อัตรา
   • อัตราภูมิภาค (ภาคกลาง) : 10 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง : 3 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล : 2 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง : 1 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต : 1 อัตรา
    • ปริญญาตรี มากกว่า 1 สาขาวิชา : 3 อัตรา
   • อัตราภูมิภาค (ภาคเหนือ) : 15 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง : 5 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล : 8 อัตรา
    • ปริญญาตรี มากกว่า 1 สาขาวิชา : 2 อัตรา
   • อัตราภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : 3 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง : 1 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล : 1 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง : 1 อัตรา
   • อัตราภูมิภาค (ภาคใต้) : 7 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง : 2 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล : 3 อัตรา
    • ปริญญาตรี มากกว่า 1 สาขาวิชา : 2 อัตรา
 • นักธรณีวิทยา (อัตราทั่วไป)
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • ปริญญาโท สาขา วิชาธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร์ : 1 อัตรา
   • ปริญญาตรี สาขา วิชาธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร์ : 2 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์
  • จำนวน : 15 อัตรา
   • อัตราทั่วไป : 12 อัตรา
    • ปริญญาเอก สาขา วิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ : 1 อัตรา
    • ปริญญาโท (รวมทุกสาขาวิชา) : 2 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีอุตสาหกรรม : 1 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาสิ่งแวดล้อม : 6 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : 2 อัตรา
   • อัตราภูมิภาค (ภาคเหนือ)
    • ปริญญาตรี สาขา วิชารังสีเทคนิค : 1 อัตรา
   • อัตราภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : 1 อัตรา
   • อัตราภูมิภาค (ภาคใต้)
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : 1 อัตรา
 • นิติกร
  • จำนวน : 7 อัตรา
   • อัตราทั่วไป
    • ปริญญาตรี สาขา วิชานิติศาสตร์ : 6 อัตรา
   • อัตราภูมิภาค (ภาคใต้)
    • ปริญญาตรี สาขา วิชานิติศาสตร์ : 1 อัตรา
 • นักบัญชี (อัตราทั่วไป)
  • จำนวน : 7 อัตรา
   • ปริญญาตรี สาขา วิชาบัญชี
 • เศรษฐกร (อัตราทั่วไป)
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • ปริญญาโท สาขา วิชาเศรษฐศาสตร์
 • วิทยากร
  • จำนวน : 45 อัตรา
   • อัตราทั่วไป : 39 อัตรา
    • ปริญญาโท (รวมทุกสาขาวิชา) : 9 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : 1 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา : 2 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ : 5 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ : 1 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ : 1 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาการเงิน การเงินและการธนาคาร : 2 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : 1 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ : 1 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ : 1 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ : 5 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาวนศาสตร์ วนศาสตร์ชุมชน : 1 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ศิลปะหารประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร อาหารและโภชนา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ : 1 อัตรา
    • ปริญญาตรี มากกว่า 1 สาขาวิชา : 8 อัตรา
   • อัตราภูมิภาค (ภาคกลาง)
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/บริหารธุรกิจ/การจัดการ : 2 อัตรา
   • อัตราภูมิภาค (ภาคเหนือ)
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : 1 อัตรา
   • อัตราภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ/การตลาด : 1 อัตรา
   • อัตราภูมิภาค (ภาคใต้)
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาบริหารรัฐปิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : 1 อัตรา
    • ปริญญาตรี สาขา วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ : 1 อัตรา
 • นักคอมพิวเตอร์ (อัตราทั่วไป)
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • ปริญญาตรี สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ช่าง
  • จำนวน : 124 อัตรา
   • อัตราทั่วไป : 64 อัตรา
    • ปวส.
     • สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง : 25 อัตรา
     • สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล : 10 อัตรา
     • สาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง : 13 อัตรา
     • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ : 3 อัตรา
     • สาขาวิชาช่างระบบวัดคุม ช่างระบบควบคุม : 2 อัตรา
     • สาขาวิชาช่างสำรวจ : 4 อัตรา
     • มากกว่า 1 สาขาวิชา : 7 อัตรา
   • อัตราภูมิภาค (ภาคกลาง) : 35 อัตรา
    • ปวส.
     • สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง : 21 อัตรา
     • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา : 3 อัตรา
     • สาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง : 5 อัตรา
     • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ : 3 อัตรา
     • สาขาวิชาช่างสำรวจ : 3 อัตรา
   • อัตราภูมิภาค (ภาคเหนือ) : 15 อัตรา
    • ปวส.
     • สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง : 7 อัตรา
     • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ : 1 อัตรา
     • สาขาวิชาช่างสำรวจ : 1 อัตรา
     • มากกว่า 1 สาขาวิชา : 6 อัตรา
   • อัตราภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : 5 อัตรา
    • ปวส.
     • สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง : 2 อัตรา
     • สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล : 1 อัตรา
     • สาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง : 1 อัตรา
     • มากกว่า 1 สาขาวิชา : 1 อัตรา
   • อัตราภูมิภาค (ภาคใต้) : 5 อัตรา
    • ปวส.
     • สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล : 1 อัตรา
     • สาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง : 2 อัตรา
     • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ : 2 อัตรา
 • พนักงานวิชาชีพ (อัตราทั่วไป)
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • ปวส. สาขาวิชาบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการ การตลาด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความเหมาะสมกับองค์กร

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สัมครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เวลา 10.00 – 16.00 น.

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์