กรมศิลปากร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา


กรมศิลปากร เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง จำนวน 11 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 9 – 30 กรกฎาคม 2563

สังกัด สำนักบริหารกลาง

 • นิติกร 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขานิติศาสตร์
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาบริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์ ,รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ ,คณิตศาสตร์และสถิติ ,การจัดการ
 • นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาบริหารธุรกิจ ,การตลาด ,นิเทศศาสตร์

สังกัด สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

 • ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาประวัติศาสตร์ ,โบราณคดี ,ประวัติศาสตร์ศิลปะ

สังกัด สำนักการสังคีต

 • ดุริยางคศิลปิน
  • เครื่องเล่น ฮอร์น 1 อัตรา
  • เครื่องเล่น ไวโอลิน 1 อัตรา
   • วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเข้า สาขาทางดุริยางคศิลป์

สังกัด สำนักช่างสิบหมู่

 • นายช่างศิลปกรรม ด้านงานแม่พิมพ์ 3 อัตรา
  • วุฒิ ปวส. สาขาวิจิตรศิลป์ ,วิชาการออกแบบ ,ช่างทองหลวง ,ศิลปหัตถกรรม ,ศิลปะหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ ,เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา

สังกัด สำนักหอสมุดแห่งชาติ

 • นายช่างศิลปกรรม ด้านการออกแบบนิทรรศการ 1 อัตรา
  • วุฒิ ปวส. สาขาวิจิตรศิลป์ ,ออกแบบ ,เทคนิคสถาปัตยกรรม ,อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

สังกัด สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา

 • พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  • วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี ,การเงินและธนาคาร

อัตราค่าตอบแทน

 • วุฒิ ปวส. – 13,800 บาท
 • วุฒิ ป.ตรี – 18,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์