กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 13 อัตรา


กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง จำนวน 13 อัตรา

นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา

 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาเกษตรศาสตร์ ,เทคโนโลยีการผลิต ,เทคโนโลยีชีวภาพ ,วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สังกัดที่กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรุงเทพมหานคร

นักวิชาการเกษตร (ด้านผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์) 1 อัตรา

 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาเกษตรศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ,เทคโนโลยีชีวภาพ
 • สังกัดที่กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรุงเทพมหานคร

นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดนครราชสีมา) 2 อัตรา

 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาเกษตรศาสตร์ ,เทคโนโลยีการผลิตพืช ,เทคโนโลยีชีวภาพ ,วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา

 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ ,สื่อสารมวลชนศาสตร์ ,เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ,นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ,วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • สังกัดที่สำนักเลขานุการกรม กรุงเทพมหานคร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

 • เงินเดือน : 17,500 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาทางคอมพิวเตอร์
 • สังกัดที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรุงเทพมหานคร

นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาเกษตรศาสตร์ ,เทคโนโลยีชีวภาพ ,วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ , วิทยาศาสตร์กายภาพ ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สังกัดที่สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร

นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดนครราชสีมา) 1 อัตรา

 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาเกษตรศาสตร์ ,เทคโนโลยีชีวภาพ ,วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ , วิทยาศาสตร์กายภาพ ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา

 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา/สำรวจ , วิทยาศาสตร์กายภาพ/ภูมิศาสตร์กายภาพ /เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ/ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร/ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
 • สังกัดที่สำนักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาทางคอมพิวเตอร์
 • สังกัดที่กองการเจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานคร

นิติกร 1 อัตรา

 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาทางนิติศาสตร์
 • สังกัดที่กองการเจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดนครราชสีมา) 1 อัตรา

 • เงินเดือน : 11,280 บาท
 • วุฒิ : ปวช. สาขาบัญชี ,พณิชยการ ,เลขานุการ

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ(สอบข้อเขียน ,สอบปฏิบัติ ,สอบสัมภาษณ์)

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 23 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์