สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน (สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 30,890 บาท
  • วุฒิการศึกษา
   • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 9 ปี
   • ปริญญาโท ในสาขาวิชาทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ระดับต้น (สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับสูง (สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 22,580 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สถาบันการบินพลเรือน ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์