สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด 12 สถานพยาบาล 19 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด 12 สถานพยาบาล 19 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  • จำนวน 19 อัตรา
   • สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 3 อัตรา
   • โรงพยาบาลเทิง 5 อัตรา
   • โรงพยาบาลแม่จัน 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลขุนตาล 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลดอยหลวง 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลพาน 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลป่าแดด 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลเชียงแสน 1 อัตรา
   • รพ.สต.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย 1 อัตรา
   • รพ.สต.ป่าหุ่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 7-14 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์