สำนักงานสาธารณสุขนครสวรรค์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขนครสวรรค์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลตากฟ้า
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทย์แผนไทย หรือวิทยาศาสตร์
 • แพทย์แผนไทย
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • สำนักงานสาธารณสุขนครสวรรค์
   • โรงพยาบาลตาคลี
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • นักรังสีการแพทย์
  • จำนวน : 1
   • โรงพยาบาลแม่วงก์
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีวฟิสิกส์
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกรียงไกรใต้
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย,ประยุกต์ หรือเวชกิจฉุกเฉิน
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สำนักงานสาธารณสุขนครสวรรค์
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการเงินและการธนาคาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาธารณสุขนครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 20 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์