สำนักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง สังกัดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 2 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง สังกัดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำนวน 2 อัตรา

นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์,จิตวิทยา,จิตวิทยาคลินิก,พยาบาลศาสตร์,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/กายภาพ,แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์,เทคนิคการแพทย์,วิทยาศาสตร์ประยุกต์,วิทยาศาสตร์การแพทย์,เภสัชศาสตร์,เกษตรศาสตร์,คหกรรมศาสตร์,สังคมสงเคราะห์ศาสตร์,สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์,การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์,เทคโนโลยีชีวภาพ,เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม,วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ,คณิตศาสตร์และสถิติ,ศึกษาศาสตร์,พลศึกษา,สุขศึกษา,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล,เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์,วิทยาศาสตร์การกีฬา,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด,แพทย์แผนจีน

นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

  • เงินเดือน : 19,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขา เทคนิคการแพทย์
  • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ในวันเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 20 – 26 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์