องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครเป็นพนักงานองค์การ ตำแหน่งวิศวกรระดับ 3-5 กองมาตรฐานวิศวกรรม 2 อัตรา


องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานองค์การ ตำแหน่งวิศวกรระดับ 3-5 กองมาตรฐานวิศวกรรม 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรระดับ 3-5
  • ปฏิบัติงานที่ : กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • วิศวกรรมโยธา 1 อัตรา
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรม
   • อายุไม่เกิน 35 ปี
   • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
   • วิศวกร ระดับ 3 จะต้องบรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
   • วิศวกร ระดับ 4 จะต้องบรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาโท หรือเป็นสามัญวิศวกร
   • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
   • มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล เขียนรายงาน และมีความสามารถในการติดต่อประสานงานสามารถ
   • ใช้โปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
   • เขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD (2D) ได้ และตรวจสอบแบบงาน Drawing ต่างๆได้
  • อัตราเงินเดือน
   • วิศวกรระดับ 3 คุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท
   • วิศวกรระดับ 4 คุณวุฒิปริญญาโท 17,830 บาท
   • วิศวกรระดับ 5 คุณวุฒิปริญญาเอก 21,250 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์