สำนักงานสาธารณสุขจันทบุรี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 7 ตำแหน่ง สังกัด 8 สถานพยาบาล 9 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ,พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัด 8 สถานพยาบาล จำนวน 9 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์,จิตวิทยา,จิตวิทยาคลินิก,พยาบาลศาสตร์,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/กายภาพ,แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์,เทคนิคการแพทย์,วิทยาศาสตร์ประยุกต์,วิทยาศาสตร์การแพทย์,เภสัชศาสตร์,เกษตรศาสตร์,คหกรรมศาสตร์,สังคมสงเคราะห์ศาสตร์,สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์,การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์,เทคโนโลยีชีวภาพ,เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม,วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ,คณิตศาสตร์และสถิติ,ศึกษาศาสตร์,พลศึกษา,สุขศึกษา,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล,เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์,วิทยาศาสตร์การกีฬา,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด,แพทย์แผนจีน
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขา บัญชี,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. สาขาเวชกิจฉุกเฉิน
 • พนักงานบริการ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ม.ต้น-ม.ปลาย-ปวช.-ปวท.-ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ,การท่องเที่ยวและการโรงแรม,การประชาสัมพันธ์,ช่างยนต์เทคนิค,วิศวกรรมเครื่องกล
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
  • วุฒิ : ม.ต้น-ม.ปลาย ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 9 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์