รพ.พระพุทธบาท รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา


โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
   • และ รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานภารกิจด้านอำนวยการ
  • ค่าจ้าง : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
  • ค่าจ้าง : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 8 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 • พนักงานประกอบอาหาร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติการที่ : กลุ่มงานโภชนศาสตร์
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์ทำความสะอาด
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
   • เพศหญิง
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : งานรักษาความปลอดภัย
  • วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
   • เพศชาย

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาโรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์