สำนักงานสาธารณสุขสุราษฎร์ธานี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขสุราษฎร์ธานี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักกายภาพบำบัด
  • จำนวน : 4 อัตรา
   • โรงพยาบาลบ้านตาขุน
   • โรงพยาบาลบ้านนาสาร
   • โรงพยาบาลพนม
   • โรงพยาบาลเกาะพะงัน
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัด
 • พยาบาลวิชาชีพ
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลบ้านนาเดิม
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • เภสัชกร
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลพระแสง
   • โรงพยาบาลไชยา
  • ค่าจ้าง
   • หลักสูตร 5 ปี : 16,920 บาท
   • หลักสูตร 6 ปี : 19,680 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 • นักโภชนาการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลวิภาวดี
   • โรงพยาบาลพุนพิน
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
  • ค่าจ้าง : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 • พนักงานช่วยการพยาบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลวิภาวดี
  • ค่าจ้าง : 7,590
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • โรงพยาบาลพระแสง
   • โรงพยาบาลท่าชนะ
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลท่าฉาง
   • โรงพยาบาลบ้านนาสาร
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ผู้ช่วยช่างทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลท่าชนะ
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด สุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 12 – 19 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์