กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา


กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ หรือเทคโนโลยีชีวภาพ
 • วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
 • นิติกรปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผ่านการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงานกพ. ในระดับเดียวกับวุฒิสมัคร หรือสูงกว่า

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์