กรมการแพทย์ รับสมัครเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง 51 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง 51 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 4 อัตรา
   • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ : 1 อัตรา
    • สาขาอายุรกรรมมะเร็ง
   • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี : 1 อัตรา
    • สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
   • สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ : 1 อัตรา
    • สาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • อัตราเงินเดือน : 21,610 – 23,780 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์
 • เภสัชกรปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
  • อัตราเงินเดือน
   • ปริญญาตรี 5 ปี : 15,800 – 17,380 บาท
   • ปริญญาตรี 6 ปี : 17,500 – 19,250 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • จำนวน : 36 อัตรา
   • สถาบันประสาทวิทยา : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลเลิดสิน : 3 อัตรา
   • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ : 1 อัตรา
   • สถาบันโรคผิวหนัง : 1 อัตรา
   • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี : 9 อัตรา
   • โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) : 1 อัตรา
   • สถาบันทรวงอก : 18 อัตรา
   • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 4 อัตรา
   • โรงพยาบาลราชวิถี : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลเลิดสิน : 1 อัตรา
   • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สถาบันพยาธิวิทยา
  • อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจุลชีววิทยา
 • นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์
 • เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลเลิดสิน
  • อัตราเงินเดือน : 9,400 – 10,340 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สถาบันทันตกรรม
  • อัตราเงินเดือน
   • ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย : 10,840 – 11,930 บาท
   • ปวส. : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม หรือปวส. ในสาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  • อัตราเงินเดือน
   • ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย : 10,840 – 11,930 บาท
   • ปวส. : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือ ปวส. ในสาขาวิชาเภสัชกรรม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมการแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 9 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์