องค์การสุรา รับสมัครแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา


องค์การสุรา รับสมัครแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือการตลาด
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • อายุไม่ต่ำกว่า 32 ปี และไม่เกิน 48 ปี
   • มีประสบการณ์หรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน
 • หัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ ระดับ 7
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี หรือการเงิน
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี และไม่เกิน 40 ปี
   • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและงบประมาณไม่น้อยกว่า 6 ปี
 • หัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี และไม่เกิน 40 ปี
   • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและการทำสัญญาไม่น้อยกว่า 6 ปี
 • หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป ระดับ 7
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี และไม่เกิน 40 ปี
   • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปไม่น้อยกว่า 6 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์องค์การสุรา ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 กันยายน – 16 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์