สำนักงานสาธารณสุขปราจีนบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา

นักวิชาการสาธารณสุข

  • จำนวน- 2 อัตรา
  • เงินเดือน- 18,000 บาท
  • วุฒิ- ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์/จิตวิทยา/จิตวิทยาคลินิก/พยาบาลศาสตร์/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/วิทยาศาสตร์กายภาพ/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์การแพทย์/แพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์/เทคนิคการแพทย์/เภสัชศาสตร์/เกษตรศาสตร์/สังคมสงเคราะห์/สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์/แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์/สังคมศาสตร์/คหกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม/วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ/คณิตศาสตร์และสถิติ/วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/วิศวกรรมสุขาภิบาล/เทคโนโลยีชีวภาพ/เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข/เวชศาสตร์การกีฬา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,อนามัยชุมชน,อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด/แพทย์แผนจีน

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 14 – 22 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์