กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครเลือกสรรคเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 ตำแหน่ง 22 อัตรา


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ส่วนภูมิภาค 20 ตำแหน่ง 22 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ทุกสาขาวิชา
 • พนักงานบันทึกข้อมูล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ทุกสาขาวิชา
 • พนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขาคหกรรมทั่วไป หรือสาขาอาหารและโภชนาการ
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • พนักงานบริการ ผู้ประกอบอาหาร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ทุกสาขาวิชา
 • พนักงานบันทึกข้อมูล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,430 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ทุกสาขาวิชา และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ทุกสาขาวิชา
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,430 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขาการบัญชี
 • เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ทุกสาขาวิชา และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่กำหนด
 • เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ทุกสาขาวิชา และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ทุกสาขาวิชา และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่กำหนด
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขาการบัญชี
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,430 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
 • พนักงานบันทึกข้อมูล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ทุกสาขาวิชา และมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ที่กำหนด
 • เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขาอาหารและโภชนาการ
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขาการบัญชี

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์