สำนักงานสาธารณสุขสุพรรณบุรี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 19 ตำแหน่ง 90 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขสุพรรณบุรี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 19 ตำแหน่ง 90 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ
  • จำนวน : 29
   • โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
   • โรงพยาบาลด่านช้าง
   • โรงพยาบาลบางปลาม้า
   • โรงพยาบาลศรีประจันต์
   • โรงพยาบาลดอนเจดีย์
   • โรงพยาบาลสามชุก
   • โรงพยาบาลอู่ทอง
   • โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
   • โรงพยาบาลส่วนตำบล บ้านขื่อชนก สสอ.สองพี่น้อง
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • ค่าจ้าง
   • ปริญญาตรี : 15,960 – 39,630 บาท
   • ปริญญาโท : 19,680 – 39,630 บาท
 • นักเทคนิคการแพทย์
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลอู่ทอง
   • โรงพยาบาลศรีประจันต์
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
 • นักกายภาพบำบัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลสามชุก
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชากายภาพบำบัด
  • ค่าจ้าง
   • ปริญญาตรี : 15,960 – 39,630 บาท
   • ปริญญาโท : 19,680 – 39,630 บาท
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 11 อัตรา
   • โรงพยาบาลดอนเจดีย์
   • โรงพยาบาลส่วนตำบลเขาดิน
   • โรงพยาบาลส่วนตำบลยางนอน
   • โรงพยาบาลส่วนตำบลบ้านทุ่งมะกอก
   • โรงพยาบาลส่วนตำบลตะค่า
   • โรงพยาบาลส่วนตำบลบ้านแหลม
   • โรงพยาบาลส่วนตำบลบางงาม
   • โรงพยาบาลส่วนตำบลหนองสาหร่าย
   • โรงพยาบาลส่วนตำบลหนองบ่อ
   • โรงพยาบาลส่วนตำบลบ้านขามเหนือ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน คหกรรมศาสตร์
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
 • นักโภชนาการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลสามชุก
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือคหกรรมศาสตร์
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่วนตำบลสระแก้ว
   • โรงพยาบาลส่วนตำบลดอนคา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
  • ค่าจ้าง : 12,240 บาท
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลด่านช้าง
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาทางสาธารณสุข หรือเวชกิจฉุกเฉิน
  • ค่าจ้าง : 12,240 บาท
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลด่านช้าง
   • โรงพยาบาลบางปลาม้า
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี การจัดการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
 • ผู้ช่วยพยาบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลอู่ทอง
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ข่วยพยาบาล
  • ค่าจ้าง : 8,300 บาท
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 13 อัตรา
   • โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
   • โรงพยาบาลด่านช้าง
   • โรงพยาบาลศรีประจันต์
   • โรงพยาบาลดอนเจดีย์
   • โรงพยาบาลสามชุก
   • โรงพยาบาลอู่ทอง
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
 • พนักงานช่วยการพยาบาล
  • จำนวน : 7 อัตรา
   • โรงพยาบาลอู่ทอง
   • โรงพยาบาลส่วนตำบลรั้วใหญ่
   • โรงพยาบาลส่วนตำบลห้วยขมิ้น
   • โรงพยาบาลส่วนตำบลบ้านกล้วย
   • โรงพยาบาลส่วนตำบลบางงาม
   • โรงพยาบาลส่วนตำบลบางเลน
   • โรงพยาบาลส่วนตำบลสระยามโสม
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
 • พนักงานประจำห้องยา
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลบางปลาม้า
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
 • พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลดอนเจดีย์
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
 • พนักงานห้องผ่าตัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลด่านช้าง
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
 • พนักงานขับรถยนต์
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
 • พนักงานประจำตึก
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลด่านช้าง
   • โรงพยาบาลอู่ทอง
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
 • พนักงานเปล
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลอู่ทอง
   • โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
 • พนักงานบริการ(ความสะอาด)
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลบางปลาม้า
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ค่าจ้าง
   • ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา : 7,590 – 14,850 บาท
   • มัธยมศึกษาตอนตเน หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย : 7,590 – 16,030 บาท
 • พนักงานบริการ(ทั่วไป)
  • จำนวน : 11 อัตรา
   • โรงพยาบาลด่านช้าง
   • โรงพยาบาลศรีประจันต์
   • โรงพยาบาลสามชุก
   • โรงพยาบาลอู่ทอง
   • โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ค่าจ้าง
   • ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา : 7,590 – 14,850 บาท
   • มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย : 7,590 – 16,030 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด สุพรรณบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 – 28 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์