สำนักงานสาธารณสุขปทุมธานี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 19 ตำแหน่ง 83 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขปทุมธานี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 19 ตำแหน่ง 83 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 29 อัตรา
   • โรงพยาบาลธัญบุรี : 3 อัตรา
   • โรงพยาบาลลำลูกกา : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ : 5 อัตรา
   • รพ.สต.เมืองปทุมธานี : 15 อัตรา
   • รพ.สต. คลองหลวง : 3 อัตรา
   • รพ.สต. ลาดหลุมแก้ว : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางจิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือเทคนิคการแพทย์
 • นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
  • จำนวน : 4 อัตรา
   • โรงพยาบาลคลองหลวง : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลลำลูกกา : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลหนองเสือ : 1 อัตรา
   • รพ.สต. เมืองปทุมธานี : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • นักโภชนาการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลธัญบุรี
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลลำลูกกา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน
 • นักเทคนิคการแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลลำลูกกา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชา เทคนิคการแพทย์
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลหนองเสือ : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์
 • นักจิตวิทยาคลินิก
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลคลองหลวง
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก
 • พยาบาลวิชาชีพ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • รพ.สต. เมืองปทุมธานี
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
 • +วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • แพทย์แผนไทย
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • รพ.สต. คลองหลวง
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
  • ค่าจ้าง : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • โรงพยาบาลธัญบุรี
  • ค่าจ้าง : 12,240 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • รพ.สต. ตลองหลวง
  • ค่าจ้าง : 12,240 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาทันตสาธารณสุข หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลธัญบุรี
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ผู้ช่วยพยาบาล
  • จำนวน : 4 อัตรา
   • โรงพยาบาลธัญบุรี
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลหนองเสือ
  • ค่าจ้าง
   • มัธยมศึกษาตอนปลาย : 7,590 บาท
   • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
 • พนักงานพิมพ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลหนองเสือ
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานประจำห้องยา
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • โรงพยาบาลธัญบุรี
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 25 อัตรา
   • โรงพยาบาลธัญบุรี : 13 อัตรา
   • โรงพยาบาลคลองหลวง : 3 อัตรา
   • โรงพยาบาลลำลูกกา : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลหนองเสือ : 3 อัตรา
   • โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลสามโคก : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด ปทุมธานี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 – 30 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์