สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครเข้ารับราชการ ตำรวจ 96 อัตรา


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำรวจชั้นประทวน 96 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  • จำนวน : 96 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือปวช. หรือเทียบเท่า
   • อายุ 18 ถึง 35 ปี บริบูรณ์ เพศชายหรือเพศหญิง
   • เพศชาย ร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
   • เพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
   • ผ่านการสอบวัดความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตามที่กำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 25 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์