กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 49 อัตรา


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 49 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม 1 อัตรา
   • กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 1 อัตรา
   • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 สุพรรณบุรี 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • สำนักงานเลขานุการกรม 1 อัตรา
   • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ชลบุรี 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจทางการบัญชี การเงิน การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • นักวิชาการอุตสาหกรรม
  • จำนวน : 29 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • สำนักงานเลขานุการกรม 1 อัตรา
   • กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม 8 อัตรา
   • กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม 3 อัตรา
   • กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 อัตรา
   • กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 2 อัตรา
   • กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 อัตรา
   • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 3 อัตรา
   • กองโลจิสติกส์ 1 อัตรา
   • กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ 1 อัตรา
   • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 พิจิตร 1 อัตรา
   • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 อุดรธานี 1 อัตรา
   • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น 1 อัตรา
   • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 นครราชสีมา 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • สำนักงานเลขานุการกรม 1 อัตรา
   • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 อัตรา
   • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ชลบุรี 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • นิติกร 8 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • สำนักงานเลขานุการกรม 1 อัตรา
   • กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม 1 อัตรา
   • กองพัฒนาดิจิตอลอุตสาหกรรม 1 อัตรา
   • กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 อัตรา
   • กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 1 อัตรา
   • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ 1 อัตรา
   • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 พิษณุโลก 1 อัตรา
   • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 สงขลา 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • วิศวกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
 • นักวิเทศสัมพันธ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • กองยุทธศาสตร์และแผนงานจำนวน 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาภาษาวรรณคดีทางภาษาอังกฤษ
   • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษการอ่าน การพูด การเขียน ในระดับดีมาก

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • ทดสอบทางจิตวิทยา
 • สัมภาษณ์รายบุคคล

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กำหนดการรับสมัคร

 • 9-14 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์