องค์การสะพานปลา รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม (ระดับ 8) 1 อัตรา


องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม (ระดับ 8) 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • หัวหน้าสำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม (ระดับ 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรม หรือทางด้านสถาปัตยกรรม
 • มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ และวุฒิภาวะผู้นำในการบริหารงานเป็นอย่างดี
 • มีวิสัยทัศน์และมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถติดต่อประสานงานได้ดี ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็น หรือเคยเป็นผู้บริหารขององค์กรภาครัฐ หรือเอกชน ตามที่กำหนด
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์