สำนักงานสาธารณสุขน่าน รับสมัครสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง 17 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง 17 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • ปฏิบัติงานที่
   • โรงพยาบาลนาหมื่น 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหมื่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • หรือ ตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • ปฏิบัติงานที่
   • โรงพยาบาลภูเพียง 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง 8,300 บาท หรือ 9,540 บาท หรือ 10,200 บาท ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • ปฏิบัติงานที่
   • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือการบัญชี
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์
  • ปฏิบัติงานที่
   • โรงพยาบาลนาหมื่น 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • หรือ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • ปฏิบัติงานที่
   • โรงพยาบาลเชียงกลาง 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลบ่อเกลือ 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมพระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าน้าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมต้น หรือมัธยมปลายสายสามัญ
   • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 • พนักงานช่วยการพยาบาล
  • ปฏิบัติงานที่
   • โรงพยาบาลเชียงกลาง 1 อัตรา
   • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมต้น หรือมัธยมปลายสายสามัญ
   • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 • พนักงานประจำห้องยา
  • ปฏิบัติงานที่
   • โรงพยาบาลเวียงสา 1 อัตรา
   • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมต้น หรือมัธยมปลายสายสามัญ
   • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 • พนักงานบริการ
  • ปฏิบัติงานที่
   • โรงพยาบาลภูเพียง 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำเวียงแก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแงง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 5 ตำบลเมืองจัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมต้น หรือมัธยมปลายสายสามัญ
   • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลชุมชนที่มีตำแหน่ง
 • และ ตำแหน่งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้สมัครที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์