กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครเป็นข้าราชการ 11 ตำแหน่ง 22 อัตรา


กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครเป็นข้าราชการ ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ 11 ตำแหน่ง 22 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ชลประทานหรือโครงสร้าง
 • วิศวกรปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล วิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์
 • นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา ชลประทาน สมุทรศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือคณิตศาสตร์และสถิติ
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาโยธา การก่อสร้าง หรือสำรวจ
 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือช่างกลการเกษตร
 • นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลการเกษตร ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในาสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ทุกตำแหน่งต้องผ่านการสอบก.พ. ในระดับปวส. หรือสูงกว่า

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์