บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา


บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์
  • ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ด้านระบบขนส่งมวลชนทางรางไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผ่านการอบรม ระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 9001 เป็นต้น
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับคุณภาพ
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเดินรถไฟสากล
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 • มีมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์