กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 19 มีนาคม – 9 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา สังกัดส่วนภูมิภาค
  • อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา สังกัดส่วนกลาง
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์ หรือภูมิศาสตร์กายภาพ
 • วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา สังกัดส่วนกลาง
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
 • นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา สังกัดส่วนกลาง
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 8 อัตรา สังกัดส่วนงานและส่วนภูมิภาค
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาโยธา หรือการก่อสร้าง
 • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 5 อัตรา สังกัดส่วนกลาง
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสำรวจ โยธา หรือการก่อสร้าง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน กพ. ในระดับเดียวกับวุฒิที่สมัคร หรือสูงกว่า

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ใช้กรมโยธาธิการและผังเมือง ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์