สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครแต่งตั้งเป็นพนักงาน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครแต่งตั้งเป็นพนักงาน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 30 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน SMEs4
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • สังกัดส่วนนโยบายและแผนมหภาค
   • สังกัดส่วนแผนปฏิบัติการ
  • อัตราเงินเดือน : 25,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน SMEs3-4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 20,000 – 25,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์
 • นักวิชาการ SMEs4
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 25,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสถิติ
 • นักบริหารงานทั่วไป 3
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 20,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือการจัดการ
 • นักวิชาการ SMWs3-4
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 20,000 – 25,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
 • นิติกร 3-4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 20,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์