ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 2563

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 31 มีนาคม 2563

ช่องทางรับข่าวสาร

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 35,700 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และมีความรู้ความสามารถเเชี่ยวชาญ หรือ/หรือ ประสบการณ์ตามที่กำหนด
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมเคมี หรือที่สัมพันธ์กัน
 • หากมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีผลงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง

วิธีการสมัคร

 • ทดสอบทางจิตวิทยาและความฉลาดทางอารมณ์
 • ทดสอบการสอน
 • ทดสอบนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ