กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 5 อัตรา
   • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : 3 อัตรา
   • ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 จังหวัด อุดรธานี : 1 อัตรา
   • ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือการบัญชี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สัมครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์