กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง 83 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง 83 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 – 28 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ
  • จำนวน – 7 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขา วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  • จำนวน – 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
 • นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน /ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล
  • จำนวน – 20 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 9,400-10,340 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง
 • นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน / พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 9,400-10,340 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง
 • นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน / ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล
  • จำนวน – 40 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 10,840-11,930 / 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวท. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง
 • นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน / พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล
  • จำนวน – 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 10,840-11,930 / 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวท. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง
 • นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
  • จำนวน – 5 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคนิคการผลิต

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับวุฒิที่สมัคร หรือสูงกว่า

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมที่ดิน ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์