สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถานเสาวภา 14 ตำแหน่ง 14 อัตรา


สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถานเสาวภา 14 ตำแหน่ง 14 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เภสัชกร 3-5
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ฝ่ายผลิตวัคซีน สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ทางเภสัชศาสตรบัณฑิตสาขา Pharmaceutical Sciences
   • มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เภสัชกร 3-5
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือโท ทางเภสัชศาสตร์
   • มีใบประกอบวิชาชีพ
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา – วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากในประเทศหรือต่างประเทศ ทางชีวเคมี จุลชีววิทยา อณูชีววิทยา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาการตลาด การบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการการค้า
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ในสาขาวิชาด้านบริหารการจัดการ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ทางพาณิชยการทุกสาขา หรือสายงานช่าง
   • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
   • ถ้าสามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ทางพาณิชยการทุกสาขา หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • นายช่างไฟฟ้า 1-4
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ในสาขาไฟฟ้ากำลัง
   • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • นายช่างโยธา 1-4
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวส. ในสาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 1-4
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – สวนงู สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา – ม.6
   • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ฝ่ายผลิตวัคซีน สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา – ม.6
   • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา – ม.6
   • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • พนักงานห้องปฏิบัติการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ฝ่ายผลิตเซรุ่ม สถานเสาวภา
  • วุฒิการศึกษา – ม.3 หรือเทียบเท่า
   • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สภากาชาดไทย ตลอด 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์