สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครเข้าปฏิบัติงานในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา


สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าปฏิบัติงานในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาล 3-5
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • นักเทคนิคการแพทย์ 3-5
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • นักเทคนิคการแพทย์ 3-5
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • นักเทคนิคการแพทย์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 / นักเทคนิคการแพทย์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา
   • สาขาเทคนิคการแพทย์ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ผู้ช่วยพยาบาล 1-4
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต
  • วุฒิการศึกษา – ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
   • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ทุกสาขา
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
   • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี/โท นิเทศศาสตร์ทุกสาขา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – ฝ่ายการเงินและบัญชี
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการเงินและการบัญชี
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สภากาชาดไทย ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์