สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 14 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • จำนวน – 8 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) – วิทยาศาสตร์
   • โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด – คณิตศาสตร์
   • โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด – ปฐมวัย
   • โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย – สังคมศึกษา
   • โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด – ภาษาอังกฤษ
   • โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด – คอมพิวเตอร์
   • โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม – คอมพิวเตอร์
   • โรงเรียนบ้านโสงคุรุประชาสรรค์ – คอมพิวเตอร์
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด
   • ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
 • ครูพี่เลี้ยง
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 10,430 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
  • โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก อำเภอจักรราช
  • วุฒิการศึกษา – ม.6 หรือปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • นักจิตวิทยา
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาอื่นๆ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์