ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 9 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบทางจิตวิทยา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือจิตวิทยาการปรึกษา โดยมีระดับผลการศึกษาดังต่อไปนี้
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  • วุฒิปริญญาโท ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  • วุฒิปริญญาตรี ด้านจิตวิทยา เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
  • มีตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไปทางด้านจิตวิทยา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
  • วุฒิปริญญาเอก ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา
  • วุฒิปริญญาโท ด้านจิตวิทยา เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  • วุฒิปริญญาตรี ด้านจิตวิทยา เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
 • มีวิทยานิพนธ์ หรือประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่จะมอบหมายให้สอนหรือทำวิจัย
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามที่กำหนด
  • TOEFL Paper based — 550 คะแนน หรือ
  • TOEFL Computer based — 213 คะแนน หรือ
  • TOEFL Internet based — 79 คะแนน หรือ
  • IELTS— 6.5 คะแนน หรือ
  • TU-GET — 550 คะแนน หรือ
  • CU-TEP — 75 คะแนน

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอีเมลตามที่กำหนด

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์