สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา


สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 – 29 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี
   • มีความรู้ความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ
   • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
   • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์