สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 ตำแหน่ง 17 อัตรา


สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 ตำแหน่ง 17 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี
 • นายช่างสำรวจ
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือก่อสร้าง
 • นายช่างโยธา
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือก่อสร้าง
 • นายช่างเครื่องกล
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือช่างกลการเกษตร
 • เจ้าหน้าที่เกษตร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว พืชศาสตร์ หรือช่างกลเกษตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สัมครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์