สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รับสมัครเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการประกันภัย 14 อัตรา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ 2 อัตรา
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณ 1 อัตรา
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง สังกัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 อัตรา
กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สถาบันราชประชาสมาลัย 1 อัตรา
กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ รับสมัครเข้ารับราชการ 7 ตำแหน่ง 44 อัตรา
กรมชลประทาน กรมชลประทาน รับสมัครเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง 48 อัตรา
กรมชลประทาน กรมชลประทาน รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขศรีสะเกษ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา
กรมทางหลวง กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้า,โยธา สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 17 จำนวน 5 อัตรา